STRÁNKA KATALOGU nevyobrazeno v katalogu12345678910>>>

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.online-avon.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Pavla Pavlištíková, IČ: 73030473, se sídlem Zelená 3062/30, 702 30, Ostrava zapsán na ŽÚ Magistrátu města Ostravy pod č.j. C17939 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavření smlouvy a obchodní podmínky

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zboží na kupujícího. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad a dodací list, pokud si zákazník tuto možnost zvolí v procesu objednávání. V opačném případě je zákazníkovi zaslána elektronická faktura, kterou lze kdykoliv použít jako doklad pro uplatnění reklamace. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Objednávka

Závazná objednávka pro provozovatele internetového obchodu a zákazníka vzniká odesláním objednávky prostřednictvím nákupního košíku. Postup vytvoření objednávky je popsán v návodu Způsob nakupování

Možnosti podání objednávky:

 • zboží lze u dodavatele objednat pouze vyplněním elektronického formuláře internetového obchodu, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Před odesláním objednávky doporučujeme pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky kupujícím. Předejdete tím případným pozdějším nedorozuměním. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit.

Náležitosti objednávky

 • uvedení všech potřebných náležitosti objednávky je zajištěno procesem objednávání v tomto internetovém obchodě

Kupující je po přijetí objednávky dodavatelem informován e-mailem. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktuje, abychom mohli provést nápravu. Ihned po obdržení objednávky započne její vyřízení. O průběhu zpracování objednávky se může kupující informovat e-mailem nebo telefonicky. Zákazník, který provedl objednávku jako přihlášený (registrovaný) může sledovat stav jejího vyřizování po přihlášení zde

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU) kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu.

Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

Pokud zakazník neuhradí vystavenou fakturu ke stanovenému datu splatnosti, které je uvedeno na této faktuře, je zákazníkovi účtováno penále z prodlení ve výši 0,5% z ceny zboží za každý den prodlení po tomto datu splatnosti. Toto ustanovení platí nezávisle na zvoleném způsobu úhrady.

Zákazník obdrží elektronickou fakturu vždy před expedicí zboží. Zákazník je povinen při odesílání objednávky vždy platnou e-mailovou adresu.

Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do dvou měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • zboží je dlouhodobě nedostupné,
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží,
 • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.).

V případě, že tato situace nastane, budeme zákazníka kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili:

 • budou zákazníkovi po provedení storna peníze převedeny zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude zákazníkovi dán k úhradě rozdíl těchto částek. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na účet zákazníka

Cena zboží

Cena zboží obsahuje prodejní cenu s DPH. Základní sazba DPH 21%. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Toto je připočítáno v nákupním košíku k celkové hodnotě objednaného zboží. Provozovatel internetového obchodu www.online-avon.cz si vyhrazuje právo měnit ceny bez upozornění zákazníků. Měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách u jednotlivých položek není možné.

Způsob platby

 • v hotovosti - při osobním převzetí,možnost platby kartou
 • dobírkou,
 • bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který kupujícímu po provedení objednávky a jejím vyfatkurování zašleme na jeho kontaktní e-mailovou adresu. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje jak je výše uvedeno v kapitole Zrušení objednávky kupujícím.

Doprava a převzetí zboží

Předání zboží kupujícímu může proběhnout následovně:

 • zaslání na dobírku (poštovní zásilka - pouze pro katalog nebo vzorky) - Česká pošta, s.p.
 • zaslání na dobírku (obchodní balík - obvyklá doručovací doba do 24 hodin) - Česká pošta, s.p.
 • zaslání standardně (obchodní balík) - Česká pošta, s.p.
 • osobní převzetí - termín a místo předání je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem. Prodávající se zavazuje, že kontaktuje kupujícího v co nejkratším termínu.

Ceny poštovného a balného:

 • cena poštovného a balného při platbě dobírkou - 99 Kč
 • cena poštovného a balného při platbě bankovním převodem - 59,- Kč nebo 50,- Kč (pouze pro vzorky, katalog)
 • při osobním odběru v Ostravě neúčtujeme poštovné ani balné

Kupující má možnost na stránkách internetového obchodu www.online-avon.cz sledovat stav zásilky, která je zasílána prosřednictvím firmy Česká pošta, s.p. Může tak učinit zadáním čísla zásilky, které mu bude sděleno spolu se sdělením o vyexpedování zboží prostřednictvím e-mailu do pole v pravém menu.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky (kopii musí dostat kupující). V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizování reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména s přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

Dodací podmínky

Expedice zboží probíhá zpravidla do 3 – 10 dnů od provedení objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí internetu). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující dle reklamačního řádu.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojených s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Podmínky pro možnost vracení zboží:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů,
 • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět dobírkou! Zásilka bude odmítnuta.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa: Pavla Pavlištíková, Zelená 3062/30, 70200  Ostrava 2. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Odpovědnost za obsah webu

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Můžeme také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na těchto stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu. Tím se ovšem v žádném případě nezbavujeme své povinnosti poskytnout řádné informace o vlastnostech prodávaných výrobků.

 • doporučujeme kontrolovat značku, typ, popis a obrázek zboží s katalogem výrobce.
 • neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z našich webových stránek a/nebo nefunkčností nebo nedostupností některých služeb.
 • neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.
 • informace uvedené na webových stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od dodavatele v písemné podobě.

Závěrečná ustanovení

Nákupní řád nabývá účinnosti dne 30. září 2008. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

2. Prodávající je www.online-avon.cz, Pavla Pavlištíková, IČ: 73030473, dič CZ6661052013 se sídlem Zelená 3062/30, 702 00, Ostrava zapsán na ŽÚ Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/24822/08/KUK/3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

3. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

5. Vyřízení reklamace

1. Místem uplatnění reklamace je adresa: Pavla Pavlištíková, Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava 2

2. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

3. Pracovníci naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

4. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

5. Pokud byla reklamace neoprávněná (viz odstavec 3), prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladů, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

7. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 24. 5. 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.online-avon.cz sbírá ty osobní údaje zákazníků, které jsou nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky a jednání se zákazníkem. Provozovatel internetového obchodu www.online-avon.cz se navazuje, že neposkytne data zákazníků třetím osobám. Zákazník má možnost zrušit svůj zákaznický účet a provozovatel internetového obchodu www.online-avon.cz se zavazuje, že po zrušení zákaznického účtu budou všechny údaje, které o sobě zákazník při registraci uvedl smazány z databáze. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel, kontakt

Tento internetový obchod je provozován v souladu s pravidly stanovenými společností Avoncosmetics.cz

Údaje o provozovateli:

Pavla Pavlištíková

Zelená 3062/30

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 73030473

DIČ: CZ6661052013

bankovní spojení: 670100-2209047562/6210

tel. +420 777 770 965

Vyhledávání ve zboží
Rychlý nákup AVON kód
Zasílat novinky

Přihlašte se k odběru novinek a vyhrajte AVON!

Výběr podle řad
Zákaznický servis

mobil777 770 965

e-mail info@online-avon.cz

údaje o Online-AVON.cz

Pokud jste AVON Lady klikněte zde

FACEBOOK
AKČNÍ NABÍDKA
VELMI NÍZKÁ CENA! -51%
NOVINKA!

řada: Anew Ultimate

Hydratační krém Anew Hydra Pro Vita-D - speciální nabídka

Hydratační krém Anew Hydra Pro Vita-D - speciální nabídka

Běžná cena: 389,- Kč
Vaše cena: 189,- Kč
detaildo košíku
VELMI NÍZKÁ CENA! -49%
NOVINKA!

řada: Anew Ultimate

Noční hydratační maska Anew s kyselinou hyaluronovou - speciální nabídka

Noční hydratační maska Anew s kyselinou hyaluronovou - speciální nabídka

Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: 151,- Kč
detaildo košíku
VELMI NÍZKÁ CENA! -49%
NOVINKA!

řada: Pur Blanca

Sada Pur Blanca

Sada Pur Blanca

Běžná cena: 483,- Kč
Vaše cena: 247,- Kč
detaildo košíku
Aktuálně na našem blogu
Aktuální katalog 5/2024
AVON katalog kampaň

Cena katalogu: 10,- Kč

detaildo košíku
Informace k e-shopu
Sledování balíků ČP


Zobrazení výrobků


Další odkazy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace